تبلیغات
علم مثل دریاست . . . - ردپای سنگین انسان برطبیعت

بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 11 شهریور 1390
 

امروزه فعالیت اقتصادى بشر در مقیاس جمعى قادر به جایگزینى فرآیندهاى بیوفیزیكى جهانى است این جایگزینى به گونه اى است كه هم پایدارى اكولوژیكى جهانى و هم امنیت ژئوپولتیكى را با خطرروبرو كرده است. رشد فزاینده جمعیت به همراه رشد صعودى مصرف موجب شده تا مطالبات انسانها در عرصة سیارة خاكى بیش از مقتضیات طبیعى آن باشد. صنعتى شدن جوامع و افزایش مهاجرت به شهرها نیز باعث افزایش روند تصرف منابع طبیعى زمین و استفاده روزافزون از آنها شده است. در چند دهة اخیر این رشد كه با شیب صعودى نسبتاً ثابتى حركت مى كرد، به میزانى رسیده كه حتى از ظرفیت اكولوژیكى كرة زمین نیز بیشتر شده است. در اواسط دهه 1980 ردپاى اكولوژیكىِ انسان بر روى زمین،كه بیانگر میزان استفاده افراد از منابع مصرفى است،از ظرفیت كره زمین بیشتر شده است و سال به سال نیز این ردپا بیشتر مى شود.

مفهوم رد پاى اكولوژیكى

مفهوم علمی رد پا یا footprint به مطالعات بوم شناختی تعمیم داده شده و امروز از ecologicalfootprint یعنی رد پای بوم شناختی كشورها ویا carbon footprint صحبت م یشود. تمام منابع تجدیدپذیر از كره زمین به دست م یآید و در صورت استفاده صحیح، مساحت زمین و دریاها برای تولید منابع و دفع ضایعات تولید شده كافیست. رد پای اكولوژیك میزان مصرف هر كشور در مقابل ظرفیت اكولوژیك واقعی را نشان می دهد. براساس محاسبات انجام شده بر روی كره خاك معادل 8/ 1هكتار برای هر انسان، منابع وجود دارد. در حالی كه گزارش

Living Planet Report نشان می دهد در سال2004 متوسط مصرف جهانی برای هر انسان 2/ 2هكتار بوده است، یعنی 20 درصد بالاتر از ظرفیتاكولوژیك. به طبع آن رد پاى كربن نیز میزان انتشارگاز دى اكسید كربن است كه یكى از منابع موثر دربالا رفتن گرماى زمین است.مفهوم ردپاىاكولوژیكى بر فرضهاىزیر واقع شده است:

1) مصرف غذا، مسكن،

حمل و نقل، زیرساخت،

كالاهاى مصرفى، وخدمات توسط جمعیت،قابل سنجش است.

2) مقدار مصرف جمعیت قابل تبدیل به زمین هم ارز مورد نیاز(مثل مقدار زمین كشاورزىتصرف شده، مقدار زمین جنگلى بریده شده و مقدارزمین اشغال شده بوسیلةساختمان سازى) براى تولید، رشد، صنعت، حمل ونقل و دفع زباله، حمل و نقل، زیرساخت، كالاهاى مصرفى و خدمات مصرفى مى باشد.

3) مقدار زمین مورد استفاده براى تولید منابعىكه توسط جمعیت مصرف مى شود و دفع زباله هایى كه تولید مى گردد برابر است با ردپاى اكولوژیكى آن جمعیت مهمترین نكتة تحلیل ردپاى اكولوژیكى سادگى مفهومى آن است. ردپاى اكولوژیكى به این مسئله مى پردازد كه افراد چقدر باید مصرف خود را كاهش دهند، تكنولوژى شان را بهبود بخشند، و یا رفتار خود را جهت دستیابى به پایدارى تغییر دهند. ردپاى اكولوژیكى مى تواند با معرفى تكنولوژى هاى جدیدو تغییرات در رفتارِ مصرف كننده، به سوى كم كردن شكاف پایدارى كمك كند.نمودار گزارش صندوق جهانی حیات وحشWWF كه رتبه بندى آن بر اساس »هكتار جهانی» اندازه گیری شده است (منظور از هكتار جهانی مساحتی از دریا و خشكی با محیط زیستی فعال و زایا ست كه برای تهیه منابع مصرفی متوسط هرشخص لازم است )در این نمودار رد پای اكولوژیك ایران به نزدیك به 3 است ، یعنی از متوسط جهانی هم گذشته است.ارسال توسط mobin molaea
آرشیو مطالب
نظر سنجی
دوست دارین کدوم مطلب رو بخونین؟پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

خرید شارژ

تفریح و سرگرمی

دانلود

قالب وبلاگ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا